HEMATOLOGIA – Aparatura – Analizator hematologiczny MEK-7300

BOR-POL
Najlepsza oferta

Project Description

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY MEK-7300

Japoński analizator hematologiczny 5-DIFF, 25 parametrów
z różnicowaniem WBC na 5 populacji, z możliwością pomiaru samego CBC: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW, NE%, NE#, LY%, LY#, MO%, MO#, EO%, EO#, BA%, BA#, IG%, IG#
Wydajność: 60 próbek/godz. (probówki otwarte); 48 próbek/godz. (probówki zamknięte)
Obsługa z poziomu wbudowanego, dużego kolorowego ekranu dotykowego (10.4 cala):

 • Niezwykle prosta i intuicyjna obsługa analizatora
 • Przewodnik ekranowy z wyświetlanymi instrukcjami dla użytkownika

 

Metody pomiarowe:

 • Impedancja elektryczna
 • Cytometria przepływowa z laserem półprzewodnikowym
 • Optyczny pomiar hemoglobiny z użyciem odczynników bezcjankowych

 

Opatentowana przez Nihon Kohden technologia pomiaru laserowego:

 • Innowacyjna detekcja rozproszenia światła laserowego pod 3 kątami, bez barwienia
  i chemicznego oddziaływania na leukocyty
 • Informacje o rozmiarze leukocytów uzyskiwane są na podstawie przedniego światła rozproszonego o małym kącie; informacje o budowie komórkowej i jej złożoności na podstawie przedniego światła rozproszonego o dużym kącie, a informacje o ziarnistości komórek uzyskiwane są na podstawie światła bocznego
 • Przekroje trójwymiarowego obrazu stworzonego przez algorytmy oprogramowania przedstawione są w postaci 3 skatergramów, dając przejrzystą klasyfikację 5 populacji WBC

Możliwość pobrania próbki z każdego rodzaju probówki:

 • Probówki zamknięte z przekłuwaniem korków; przekłuwanie korków za pomocą niezależnej igły, brak narażenia igły próbkowej na uszkodzenia spowodowane ciągłem przekłuwaniem korków
 • Probówki otwarte, które można zmierzyć w statywie lub podstawić pod igłę próbkową wysuwającą się na zewnątrz analizatora

 

3 tryby wykonywania pomiarów:

 • Tryb zamknięty – probówki zamknięte (próżniowe, aspiracyjno-próżniowe, z przekłuwalnym korkiem)
 • Tryb otwarty – probówki otwarte; możliwość pobrania próbki z dowolnej probówki, łącznie
  z probówkami pediatrycznymi i mikrometodą (po zdjęciu korka), bez rozcieńczania wstępnego przed pomiarem
 • Tryb predylucji – dla próbek z nakłuć z palca, małżowiny usznej, pięty, pobranych do kapilary, rozcieńczanych wstępnie przed pomiarem; diluent dozowany do naczynka/probówki przez analizator

 

Mała objętość próbki:

 • CBC+DIFF – 55 ul
 • CBC – 35 ul
 • Tryb predylucji – 20 ul lub 10 ul (CBC)

 

Optymalne automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator
Dodatkowe tryby rozcieńczeń próbek wykonywane automatycznie przez analizator:

 • Tryb wysokich/niskich rozcieńczeń – automatyczna zmiana współczynnika rozcieńczenia próbki przy wysokich WBC i niskich PLT z automatycznym przeliczeniem wyniku
 • Tryb zaawansowanych rozcieńczeń – automatyczne powtarzanie pomiarów niskich/bardzo niskich WBC i PLT z tej samej objętości krwi, bez konieczności ponownego wstawiania próbki

 

Automatyzacja pomiarów i czynności:

 • Automatyczne mycie igieł próbkowych po każdym pomiarze
 • Automatyczne przepalanie kryzy wysokim napięciem po każdym pomiarze. W przypadku wykrycia zatoru, przepalenie kryzy i automatyczne powtórzenie pomiaru próbki
 • Automatyczne procesy napełniania toru przy włączeniu i mycia przy wyłączeniu analizatora
 • Możliwość zaprogramowania automatycznych cykli mycia na określoną godzinę
 • Fabrycznie zdefiniowane dyskryminatory i czułości dla próbek ludzkich oraz materiałów kontrolnych. Możliwość zmiany dyskryminatorów i czułości w przypadku pomiaru próbek pochodzenia pozaludzkiego
 • Automatyczna korekta dyskryminatorów PLT/RBC dla próbek patologicznych, tzw. „pływające dyskryminatory”
 • Automatyczna korekcja zjawiska koincydencji (równoczesny przepływ kilku komórek)
 • Automatyczne flagowanie wyników

 

Wyświetlanie wyników:

 • Wyświetlanie wyników liczbowych, 3 kolorowych skatergramów, 3 kolorowych histogramów (WBC, RBC i PLT), flag i alarmów na jednym ekranie, bez konieczności przechodzenia do kolejnych ekranów
 • Możliwość dostosowania sposobu wyświetlania histogramów:
  • liczba bezwzględna komórek – wysokość histogramu uzależniona od liczby komórek
  • widok procentowy – wysokość histogramu sięga 100% wysokości osi pionowej, pozwalając łatwo zobaczyć ewentualny wpływ czynników interferujących i anomalie w rozkładzie komórek
  • ustawianie powiększenia osi pionowej histogramów RBC/PLT i osi poziomej histogramu RBC w zakresie 50-200%

Wyświetlanie komunikatów informacyjnych, alarmowych, ostrzegawczych, przypominających
o wykonaniu okresowych czynności konserwacyjnych, błędów, itp. wraz z wskazówkami dla użytkownika.

 

Odczynniki:

 • Odczynniki bezcyjankowe
 • 5 odczynników:
  • Isotonac 3* – diluent
  • Hemolynac 3N* – odczynnik hemolizujący
  • Hemolynac 5 – odczynnik hemolizujący
  • Cleanac* – detergent do rutynowego przemywania aparatu w trakcie pomiarów
  • Cleanac 3* – detergent do intensywnego mycia
 • Wszystkie odczynniki i detergenty podłączone do analizatora, bez konieczności podawania jakiegokolwiek płynu myjącego ręcznie
 • Odczynniki oznaczone * używane w analizatorach 3-diff firmy Nihon Kohden

 

Monitorowanie poziomu odczynników i ścieków:

 • Ustawianie poziomu ostrzegawczego
 • Korekta aktualnego poziomu w pojemnikach
 • Określanie wielkości pojemników odczynnikowych

Możliwość zaprogramowania 5 różnych grup wartości referencyjnych
Wybór jednostek pomiarów w różnych układach, w tym mieszanym lub użytkownika
Możliwość edycji ID próbki po pomiarze
Różne poziomy dostępu użytkowników do funkcji oprogramowania zabezpieczone hasłami. Uniknięcie błędów spowodowanych przypadkową zmianą warunków pomiarów lub zmianą kalibracji i innych ustawień przez osoby nieupoważnione
Rozbudowana kontrola jakości – 4 programy w analizatorze:

 • X-R – pomiar każdej kontroli wykonywany w dwóch powtórzeniach, z podaniem następujących obliczeń statystycznych:
  • wartość średnia dwóch powtórzeń
  • R – różnica pomiędzy dwoma powtórzeniami
  • wartość średnia pomiarów dziennych dla wielu dni
  • średnia różnica między powtórzeniami pomiarów dla wielu dni
  • Obliczanie zakresów dla 2 SD lub 3 SD
  • Wyświetlanie CV dla wyników uśrednionych i różnic między powtórzeniami
  • Górny i dolny zakres pomiarów wyznaczany automatycznie lub wprowadzany z ulotki kontroli
  • Automatycznie wyznaczana maksymalna granica dla różnicy między powtórzeniami pomiarów; może być również wprowadzona przez użytkownika
  • Wyświetlanie wykresów dla każdego parametru
  • Wyniki pomiarów kontroli w programie X-R przechodzą automatycznie do programu L&J i odwrotnie
  • Obliczenia statystyczne dla poszczególnych fiolek kontroli
  • Wysyłanie wyników pomiarów kontroli do sieci laboratoryjnej automatycznie po pomiarze lub ręcznie
 • L&J (Levey Jennings)
  • Wyniki naniesione na wykres z podaniem 1 SD, 2 SD i 3 SD
  • Wyliczona wartość CV dla uzyskanych pomiarów kontroli
  • Obliczenia statystyczne dla poszczególnych fiolek kontroli
 • XB
  • Program służący do kontroli precyzji analizatora
  • Wyniki MCV, MCH i MCHC rutynowo mierzonych próbek pacjentów (posiadających wynik RBC powyżej 500 000/ul) importowane są automatycznie do programu i dzielone na serie po 20 wyników
  • Wyniki MCV, MCH i MCHC z każdej serii są uśredniane i analizowana jest zmienność pomiędzy seriami
  • Wartości średnie oraz zakresy graniczne można wyznaczyć automatycznie lub wprowadzić ręcznie
  • Prezentacja wyników na wykresach
 • XD CV
  • Program automatycznie importuje wyniki próbek prawidłowych i wylicza dzienny wynik średni dla każdego parametru i ich CV
  • Program przydatny również do wyznaczania własnych zakresów referencyjnych
  • Możliwość bezpośredniego podłączenia do analizatora drukarki zewnętrznej

Współpraca z siecią laboratoryjną LIS
Transmisja wyników liczbowych, histogramów i skatergramów do systemu laboratoryjnego lub do opcjonalnego oprogramowania do zarządzania danymi instalowanego na zewnętrznym komputerze
Automatyczny lub ręczny przesył wyników do sieci laboratoryjnej
Współpraca z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych
Możliwość zainstalowania różnych wersji językowych oprogramowania, w tym polskiej
Nieograniczona pamięć wyników, zapisywanych na kartach pamięci SD
Zakres pomiarowy i powtarzalność

WBC:0 do 299 × 103/µLCV do 2.0%
RBC:0 do 14.9 x 106/µLCV do 1.5%
HGB:0 do 29.9 g/dLCV do 1.5%
PLT:0 do 1490 x 103/µLCV do 4.0%

 

Kompaktowe rozmiary i mała waga:

 • 38 cm x 46 cm x 53 cm (szerokość/głębokość/wysokość)
 • Waga netto: ok. 35 kg