CYTOLOGIA – Cytologia LBC Clear Prep

Project Description

ClearPREP®

Zestaw ClearPREP® umożliwia przygotowanie preparatów cytologicznych w oparciu o metodę cytologii na podłożu płynnym (LBC), zwaną również cienkowarstwową lub jednowarstwową. ClearPREP® powstał w rezultacie wieloletnich badań klinicznych, prowadzących do opracowania nieskomplikowanej, częściowo manualnej procedury, która pozwala na otrzymanie preparatu cytologicznego o bardzo wysokiej jakości diagnostycznej.

Produkt ClearPREP® jest odpowiedzią na potrzeby rynku cytologicznego, który jest zdominowany przez dwie główne grupy produktów do diagnostyki cytologicznej, to jest przez cytologię konwencjonalną oraz cytologię płynną opartą o systemy zautomatyzowane. Badania kliniczne i prace naukowe potwierdzają, że preparaty cytologiczne przygotowywane za pomocą zestawu ClearPREP® przewyższają diagnostycznie cytologię konwencjonalną oraz są co najmniej tak samo użyteczne diagnostycznie, jak preparaty przygotowywane za pomocą systemów zautomatyzowanych.

ClearPREP® ma szereg zalet, w szczególności:

  1. umożliwia uzyskanie wysokiej jakości preparatu bogatokomórkowego oraz pozwala na łatwiejszą ocenę preparatu pod mikroskopem,
  2. znacznie redukuje liczbę preparatów o ograniczonej diagnostyczności lub preparatów niediagnostycznych,
  3. umożliwia wykonania dodatkowych badań diagnostycznych z tej samej próbki, np. w kierunku HPV, chlamydii (diagnostyka molekularna),
  4. może być stosowany w aplikacjach nie ginekologicznych.

Zautomatyzowany proces przygotowania preparatu cytologicznego wiąże się z bardzo wysokim kosztem, często z długim czasem oczekiwania na wynik wymuszonym koniecznością zbierania większej liczby próbek, natomiast w przypadku cytologii konwencjonalnej, przygotowanie wystandaryzowanego preparatu oraz ocena, szczególnie dla trudnych diagnostycznie próbek, może powodować wiele problemów. W cytologii płynnej ClearPREP® zostaje zredukowana liczba artefaktów proceduralnych oraz zwiększona komórkowość preparatu. Zaimplementowanie procedury przygotowania preparatu cytologicznego w laboratorium jest proste. Zestaw ClearPREP® składa się z czterech zintegrowanych ze sobą komponentów, które pozwalają na opracowanie wystandaryzowanego preparatu.

Komponenty systemu ClearPREP®

­Pojemnik transportowy

Pojemnik transportowy został zaprojektowany w taki sposób, aby pozyskać jak najwięcej materiału ze szczoteczki ginekologicznej. Na wewnętrznych ściankach pojemnika znajdują się żebra, które pozwalają na dokładne przeniesienie materiału bezpośrednio ze szczoteczki do płynu utrwalającego.

Płyn utrwalający ClearPREP®

Każdy z pojemników transportowych zawiera medium, którego bazą jest roztwór alkoholi w odpowiednim stężeniu. Środowisko takie umożliwia właściwe utrwalenie wszystkich komórek pobranych z różnych części anatomicznych szyjki macicy. Odpowiednie stężenie roztworu jest sprawą kluczową. Zbyt duże stężenie roztworu spowodowałoby uszkodzenie struktury komórek i ich defragmentację podczas przygotowywania preparatu. Z kolei, zbyt słabe stężenie roztworu wpłynęłoby na niewłaściwe utrwalenie komórek, co zniekształciłoby komórki, a w konsekwencji zniweczyło cały proces przygotowywania preparatu.

Szkiełko podstawowe ClearPREP®

Szkiełko podstawowe ClearPREP® jest innowacyjnym produktem, będącym integralną częścią zestawu do cytologii ClearPREP®. Na powierzchni szkiełka znajduje się owalne pole (18x22mm), na które pipetuje się wcześniej przygotowaną próbkę. Wykorzystanie ograniczonego pola, pozwala na standaryzację oraz powtarzalność w procesie przygotowywania preparatu oraz zapewnia obiektywną ocenę komórek. Poza tym, obwiedzione pole na szkiełku pozwala skrinerowi na szybszą ocenę preparatu pod mikroskopem.

Roztwór cytologiczny ClearPREP®

Roztwór cytologiczny ClearPREP® jest odczynnikiem na bazie agaru, który został tak opracowany, aby osiągnąć równowagę chemiczną z płynem znajdującym się w pojemniku transportowym. Dzięki właściwościom chemicznym roztworu cytologicznego ClearPREP® możliwe jest uzyskanie jednej warstwy komórek na szkiełku. Roztwór ma również właściwości adhezyjne, co eliminuję utratę materiału podczas procesu barwienia. Ponadto, zapobiega on powstawaniu artefaktów proceduralnych, np. przesuszeniu preparatu.

Probówka wirówkowa ClearPREP®

Probówka wirówkowa to kolejny element zestawu ClearPREP®, który umożliwia standaryzację procesu przygotowania preparatu cytologicznego. Każda próbówka wirówkowa ClearPREP® ma kilka znaczników, w tym znaczniki na poziomie ½ mL oraz 1 mL. Pozwalają one na dozowanie odpowiedniej ilości roztworu cytologicznego, tak aby stosunek osadu komórkowego do roztworu cytologicznego ClearPREP® wynosił 1:1.

Koszt wdrożenia zestawu ClearPREP® do rutynowej pracy w laboratorium cytologicznym jest niewielki, włączając w to szkolenie personelu laboratoryjnego. Zestaw ClearPREP® nie wymaga zakupu czy dzierżawy specjalistycznego sprzętu, ani zakupu drogich odczynników.

 jest przeznaczony do zastosowania w cytologii ginekologicznej, jak również w szeregu aplikacji nieginekologicznych, takich jak cytologia moczu, cytologia płynów z jam ciała, np. z opłucnej, cytologia materiału biopsyjnego (BAC) czy cytobloki (Cell-block).