HEMATOLOGIA – Aparatura – Analizator hematologiczny MEK-6500

BOR-POL
Najlepsza oferta

Project Description

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY MEK-6500

Japoński analizator hematologiczny 3-DIFF, 19 parametrów z różnicowaniem WBC na 3 populacje: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-CV, RDW-SD, PCT, MPV, PDW, LY%, LY#, MO%, MO#, GR%, GR#

Wydajność w trybie probówek otwartych: 60 próbek/godz.

 

Metody pomiarowe:

 • Impedancja elektryczna
 • Metoda kolorymetryczna pomiaru hemoglobiny (bezcyjankowa)

 

Obsługa z poziomu kolorowego ekranu dotykowego:

 • Kolorowy ekran dotykowy 86 x 115 mm
 • Łatwa i intuicyjna obsługa analizatora
 • Przyciski skrótów ekranowych pozwalające przejść z głębi oprogramowania bezpośrednio do najczęściej używanych ekranów

 

Wyświetlanie wyników:

 • Wyświetlanie wyników liczbowych (19 parametrów) i 3 kolorowych histogramów na jednym ekranie, bez konieczności przechodzenia do kolejnych ekranów
 • Możliwość dostosowania sposobu wyświetlania histogramów:
 • liczba bezwzględna komórek – wysokość histogramu uzależniona od liczby komórek
 • widok procentowy – wysokość histogramu sięga 100% wysokości osi pionowej, pozwalając łatwo zobaczyć ewentualny wpływ czynników interferujących i anomalie
  w rozkładzie komórek
 • normalne lub szerokie histogramy
 • ustawianie powiększenia osi pionowej histogramów RBC/WBC/PLT i osi poziomej histogramu RBC w zakresie 50-200%

Wyświetlanie flag, komunikatów informacyjnych, alarmowych, ostrzegawczych, przypominających
o wykonaniu okresowych czynności konserwacyjnych, błędów, itp.

 

Mała objętość próbki:

 • 30 ul krwi żylnej (w trybie normalnym)
 • 10 ul lub 20 ul w trybie predylucji
 • 10 ul (bezpośrednia aspiracja z kapilary)

Bezpieczeństwo pomiarów przez brak kontaktu z krwią – pomiary z probówek zamkniętych
z przekłuwaniem korków i automatyczne przemywanie igły próbkowej po każdym pomiarze przez analizator

 

Możliwość pobrania próbki z każdego rodzaju probówki:

 • Probówki zamknięte (próżniowe i aspiracyjno-próżniowe) z przekłuwaniem korków; moduł przekłuwania probówek pozwala również na wstawianie probówek otwartych. Korki przekłuwane osobną igłą
 • Probówki otwarte – możliwość pobrania z dowolnej probówki, łącznie z probówkami pediatrycznymi i mikrometodą (po zdjęciu korka) bez rozcieńczania wstępnego przed pomiarem
 • Tryb predylucji dla próbek z nakłuć z palca, małżowiny usznej, pięty, rozcieńczanych wstępnie przed pomiarem; diluent dozowany do naczynka/probówki przez analizator
 • Tryb kapilarny – bezpośrednia aspiracja próbki z kapilary za pomocą adaptera, bez wstępnego rozcieńczania i przygotowania
 • Niezależne igły próbkowe dla trybu zamkniętego i otwartego oraz dodatkowa igła do przekłuwania korków (w celu ochrony igły próbkowej)

Aspiracja z probówek otwartych i zamkniętych

Tryb kapilarny

Optymalne automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator
Powtórzenia próbek wykraczających poza zakres wartości krytycznych przy zmianie współczynnika rozcieńczenia krwi przez analizator
Niski współczynnik rozcieńczenia krwi (1:200) w pomiarach WBC/PLT celem zapewnienia wysokiej precyzji przy bardzo niskich wartościach WBC/PLT
6 zaprogramowanych trybów rozcieńczeń próbek

 

TrybOpisZastosowanie
NormalnyPróbka rozcieńczana po aspiracji przez analizatorRutynowe pomiary próbek
WysokiPróbka rozcieńczana po aspiracji przez analizator w stosunku 3 razy wyższym od trybu normalnegoPróbki z wysoką liczbą WBC
WyższyPróbka rozcieńczana po aspiracji przez analizator w stosunku 6 razy wyższym od trybu normalnegoPróbki z bardzo wysoką liczbą WBC
NiskiPróbka rozcieńczana po aspiracji przez analizator w stosunku niższym niż w trybie normalnymPróbki z bardzo niską liczbą WBC lub PLT
KapilarnyBezpośrednia aspiracja z kapilary bez wstępnego rozcieńczania przed aspiracjąPróbki pediatryczne
PredylucjaPróbka rozcieńczana wstępnie przed aspiracją przez analizatorMożliwy tylko w trybie probówek otwartych dla próbek krwi pobranych
z palca, pięty czy małżowiny usznej, kiedy pobierana jest bardzo mała objętość krwi

 

Tryb rozcieńczenia może być wybrany przed pomiarem próbki lub po pomiarze w trybie normalnym. Na podstawie uzyskanych wyników w trybie normalnym, analizator informuje o konieczności pomiaru próbki w innym trybie rozcieńczenia.
Automatyczne dozowanie diluentu w trybie rozcieńczenia wstępnego krwi

 

Odczynniki:

 • Odczynniki bezcyjankowe
 • 4 odczynniki:
  • Isotonac 3 – diluent
  • Hemolynac 3N – odczynnik hemolizujący
  • Cleanac – detergent do rutynowego przemywania aparatu w trakcie pomiarów
  • Cleanac 3 – detergent do intensywnego mycia
 • Wszystkie odczynniki i detergenty podłączone do analizatora, bez konieczności podawania jakiegokolwiek płynu myjącego ręcznie
 • Te same odczynniki używane w analizatorach 5-diff firmy Nihon Kohden

 

Monitorowanie poziomu odczynników i ścieków

 • Ustawianie poziomu ostrzegawczego
 • Korekta aktualnego poziomu w pojemnikach
 • Określanie wielkości pojemników odczynnikowych

 

Wysoka dokładność i precyzja pomiarów:

 • Automatyczne mycie igły po każdym pomiarze
 • Automatyczne przepalanie kryzy wysokim napięciem po każdym pomiarze
 • Automatyczne usuwanie zatoru, z automatycznym powtórzeniem pomiaru próbki
 • Automatyczne procesy napełniania toru przy włączeniu i mycia przy wyłączeniu analizatora
 • Możliwość zaprogramowania czterech automatycznych procesów napełniania i mycia na określoną godzinę
 • Automatyczna korekcja zjawiska koincydencji (równoczesny przepływ kilku komórek)
  i zmienności temperatury odczynników
 • Zabezpieczenie kryzy przed zewnętrznymi zakłóceniami
 • Automatyczne wykrywanie pęcherzyków, skrzepu/zatoru, braku odczynnika
 • Automatyczny pomiar tła i samokontrola przy uruchomieniu analizatora

Bardzo dobra korelacja wyników z Sysmex ® XE-5000

XE-5000 / MEK-6500 (n=123)

ParametrRegresjaKorelacja
WBCy = 1.007x + 0.9120.998
RBCy = 1.008x – 3.3090.998
PLTy = 0.963x + 0.9130.983
HCTy = 1.025x – 0.8630.992
HGBy = 1.023x – 0.2020.997
MCVy = 1.001x + 0.4360.955
MCHy = 1.002x + 0.1710.980
MPVy = 0.746x + 2.8190.906
RDW-CVy = 0.728x + 3.5390.946
RDW-SDy = 0.785x + 14.1120.902
PCTy = 0.961x + 0.01620.969

Higashi Matsuyama Medical Association Hospital

 

Automatyczne dostosowywanie się dyskryminatorów w przypadku próbek patologicznych, tzw. „pływające” dyskryminatory:

 • Fabrycznie zdefiniowane dyskryminatory i czułości dla próbek ludzkich oraz materiałów kontrolnych
 • Możliwość zmiany dyskryminatorów i czułości w przypadku pomiaru próbek pochodzenia pozaludzkiego

 

Pomiary próbek:

 • Pojedyncze lub w dublecie i wyświetlanie wyniku uśrednionego
 • Możliwość wybrania przed pomiarem rodzaju próbki (mężczyzna, kobieta, dziecko, noworodek, etc.) i przypisanie jej właściwego zakresu norm
 • Automatyczne powtarzanie próbek (z tej samej zaaspirowanej objętości próbki) z bardzo niskimi płytkami – możliwość wybrania progu, od którego wykonywane będą powtórzenia lub wyłączenie powtórzeń
 • Automatycznie powtórzenia próbek (z tej samej zaaspirowanej objętości próbki) w przypadku wystąpienia alarmu w trakcie pomiaru
 • Powtarzanie próbek patologicznych z wynikami poniżej/powyżej zakresu krytycznego przy zmianie stosunku rozcieńczenia próbki przez analizator
 • Flagowanie wyników – wyniki poza zakresem, błędy, anomalie, alarmy

 

Wartości referencyjne

 • Możliwość zaprogramowania 8 różnych grup wartości referencyjnych dla różnych pacjentów (mężczyzna, kobieta, dziecko, noworodek, etc.)
 • Wybór zakresów referencyjnych dla każdej próbki
 • Prezentacja zakresów referencyjnych na wydruku w postaci liczbowej i graficznej

Wybór jednostek pomiarów w różnych układach, w tym mieszanym lub użytkownika
Edycja wyników po pomiarze z możliwością zmiany ID próbki, rodzaju próbki i zakresu norm
Wyszukiwanie wyników wg ID, daty, rodzaju próbki i flag
Różne poziomy dostępu użytkowników do funkcji oprogramowania zabezpieczone hasłami

 

 

Rozbudowana kontrola jakości – 4 programy w analizatorze:

 • X-R – pomiar każdej kontroli wykonywany w dwóch powtórzeniach, z podaniem następujących obliczeń statystycznych:
  • wartość średnia dwóch powtórzeń
  • różnica pomiędzy dwoma powtórzeniami
  • wartość średnia pomiarów dziennych dla wielu dni
  • średnia różnica między powtórzeniami pomiarów dla wielu dni
  • Obliczanie zakresów dla 2 SD lub 3 SD
  • Wyświetlanie CV dla wyników uśrednionych i różnic między powtórzeniami
  • Górny i dolny zakres pomiarów wyznaczany automatycznie lub wprowadzany z ulotki kontroli
  • Automatycznie wyznaczana maksymalna granica dla różnicy między powtórzeniami pomiarów; może być również wprowadzona przez użytkownika
  • Wyświetlanie wykresów dla każdego parametru
  • Wyniki pomiarów kontroli w programie X-R przechodzą automatycznie do programu L&J i odwrotnie
  • Wysyłanie wyników pomiarów kontroli do sieci laboratoryjnej automatycznie po pomiarze lub ręcznie
 • L&J (Levey Jennings)
  • Wyniki naniesione na wykres z podaniem 1 SD, 2 SD i 3 SD
  • Wyliczona wartość CV dla uzyskanych pomiarów kontroli
 • XB
  • Program służący do kontroli precyzji analizatora
  • Wyniki MCV, MCH i MCHC rutynowo mierzonych próbek pacjentów (posiadających wynik RBC powyżej 500 000/ul) importowane są automatycznie do programu i dzielone na serie po 20 wyników
  • Wyniki MCV, MCH i MCHC z każdej serii są uśredniane i analizowana jest zmienność pomiędzy seriami
  • Wartości średnie oraz zakresy graniczne można wyznaczyć automatycznie lub wprowadzić ręcznie
  • Prezentacja wyników na wykresach
 • XD CV
  • Program automatycznie importuje wyniki próbek prawidłowych i wylicza dzienny wynik średni dla każdego parametru i ich CV
  • Możliwość wyliczenia wartości średnich dla wszystkich wyników w pamięci i ich CV
  • Program przydatny również do wyznaczania własnych zakresów referencyjnych

 

Opcjonalna wbudowana drukarka termiczna:

 • Możliwość wyłączenia lub włączenia automatycznego wydruku po pomiarze
 • Konfiguracja parametrów na wydruku
 • Wydruk zakresów referencyjnych, również w postaci wykresu radarowego
 • Wydruk kontroli jakości oraz zawartości wyświetlonych ekranów
 • Wydruk ustawień analizatora
 • Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej

Wyniki pacjentów, kontroli jakości i ustawienia analizatora zapisywane na karcie SD. Ilość wyników zależna od pojemności karty (1 GB = ponad 15 000 wyników). Możliwość przeniesienia danych na komputer
Współpraca z siecią laboratoryjną LIS
Transmisja wyników liczbowych i histogramów do systemu laboratoryjnego bezpośrednio przez port RS-232 lub do opcjonalnego oprogramowania do zarządzania danymi instalowanego na zewnętrznym komputerze
Automatyczny lub ręczny przesył wyników do sieci laboratoryjnej
Współpraca z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych
Możliwość zainstalowania różnych wersji językowych oprogramowania, w tym polskiej

 

 

Zakres pomiarowy i powtarzalność

WBC:0 do 599 x 103/μLCV w zakresie 2.0%
RBC:0 do 14.9 x 106/μLCV w zakresie 1.5%
HGB:0 do 29.9 g/dLCV w zakresie 1.5%
PLT:0 do 1490 x 103/µLCV w zakresie 4.0%

 

 

Kompaktowe rozmiary i mała waga:

 • jeden z najmniejszych analizatorów 3-diff
 • 23 cm x 45 cm x 43 cm (szerokość/głębokość/wysokość)
 • waga netto: ok. 20 kg